CARNetova korisnička konferencija 2015

Cijeli program »

Izrada računalnih simulacija fizikalnih pojava

2. verzija
View File
pdf
197KB
prezentacija
View File
ppt
1.0MB

U svrhu suočavanja s problemom izrade vlastitih računalnih simulacija zamišljena je radionica na kojoj će se prisutni učitelji i nastavnici upoznati s metodom izrade vlastitih simulacija u nastavi fizike. Metoda podrazumijeva korištenje okvira za izradu simulacija u sklopu programskog jezika NetLogo pomoću kojeg svatko (učenik, učitelj) može brzo i jednostavno napraviti vlastitu simulaciju bez obzira na postojeće predznanje iz područja programiranja.
U uvodnom dijelu radionice sudionicima će biti predstavljena simulacija jednoliko pravocrtnog gibanja i programska pozadina modela stvorena koristeći okvir za izradu simulacija. U nastavku, kako bi se upoznali s osnovnim koracima izrade simulacija i u konačnici izradili vlastitu simulaciju, svaki sudionik radionice proći će četiri faze:
1. OSNOVNI OKVIR
2. OBLIKOVANJE ČESTICE
3. NADOGRADNJA
4. IZRADA KORISNIČKOG SUČELJA
Tijekom prve tri faze sudionici će samostalno na pripremljenim materijalima ispunjavati dijelove okvira. Prije svake faze voditelj radionice savjetovati će sve sudionike o mogućim načinima popunjavanja okvira a tijekom provedbe faze savjetovati će svakog sudionika individualno ovisno o potrebi. Nakon svake završene faze slijedi analiza nasumično odabranih ispunjenih okvira i isticanje možebitnih pogrešaka te ispravljanje istih. Nakon provedbe prvih triju faza svi sudionici unose ispunjeni okvir u računalo stvarajući tako programsku pozadinu simulacije. Završnu, četvrtu fazu, sudionici provode na računalu slijedeći upute na radnim materijalima uz pomoć voditelja radionice.
Konačni rezultat sudjelovanja na ovoj radionici jest izrađena jedna vlastita simulacija te, što je još važnije, iskustvo i znanje izrade simulacija koristeći okvir za izradu simulacija.

Autor(i):

Hrvoje Mladinić    
Osnovna škola Mertojak
Hrvatska

Hrvoje Mladinić, rođen 18. siječnja 1985. u Zagrebu, je učitelj fizike i informatike u osnovnoj školi Mertojak u Splitu. Diplomirao je na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Splitu kao profesor fizike i informatike. Osim neposrednog rada u nastavi bavi se izradom digitalnih materijala i računalnih simulacija na području edukacijske fizike. Kao član i voditelj informatičke sekcije Fizikalnog društva Split, u svrhu promocije primjene računalnih simulacija i općenito računala u nastavi fizike, sudjeluje u organizaciji i vođenju informatičkih radionica za učitelje i nastavnike fizike na području Splita i okolice.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2013 Zakon Group LLC